هوالرزاق

ویژه ارتقا شغلی عالی                       فرم شماره7

اداره کل آموزش وپرورش استان خراسان رضوی

کدپرسنلی: 30059847                                                                       

شماره ملی: 1060915421

نام:محمد

نام خانوادگی: بیات

رشته شغلی: مدیریت واحدآموزشی

عنوان پست سازمانی: معاون اجرایی مدارس

رتبه قبلی وتاریخ اجرا         خبره: 01/06/89

رتبه جدید وتاریخ اجرا:        عالی 01/06/91

عنوان مستندات وتجربیات مدون:

افت تحصیلی دانش آموزان


 
                                                                                       بسمه تعالی                                                     «فرم شماره 1»

فرم خلاصه اطلاعات مربوط به کارمندان ومستندسازی«ویژه ارتقاءرتبه شغلی خبره»

                  نام: شهناز                                                               نام خانوادگی: محمودی

                 نام پدر:صمد                                                          رشته شغلی: آموزگاری

                 کدملی:55714838                                                شماره پرسنلی:30144787

                سابقه خدمت قابل قبول(روز/ماه/سال) 18 سال          سوابق تجربه قابل قبول(روز/ماه/سال) 18سال

         1.محل جغرافیایی خدمت:آموزش وپرورش استان خراسان رضوی   حوزه محل خدمت«شهر/شهرستان»مشهد

        2.سوابق تجربی کارمند:«براساس فرم 502اطلاعات پرسنلی»

ردیف

رشته شغلی

عنوان پست سازمانی

دوره تصدی

ردیف

رشته شغلی

عنوان پست سازمانی

دوره تصدی

1

آموزشیارنهضت

آموزشیارنهضت

6سال

7

 

 

 

2

آموزگار

آموزگار

12سال

8

 

 

 

3

 

 

 

9

 

 

 

4

 

 

 

10

 

 

 

5

 

 

 

11

 

 

 

6

 

 

 

12

 

 

 

      

3.مینگین امتیازمکتسبه طول دوره ارزشیابی کارمند:  89 امتیاز

4.عناوین دوره های آموزشی مرتبط باشغل :«خبره:200ساعت»

ردیف

عنوان دوره

ساعت

ردیف

عنوان دوره

ساعت

1

سندتحول بنیادین

16

7

روخوانی قرآن

28

2

توسعه فرهنگ نماز

16

8

فارسی دوم ابتدایی

40

3

اختلالات یادگیری دانش آموزان

16

9

دینی دوم ابتدایی

48

4

ارزشیابی کیفی-توصیفی

20

10

 

 

5

روش فعال یاددهی

33

11

 

 

6

سیره ÷یامبراعظم

30

12

 

 

جمع ساعت دوره های آموزشی:         246  ساعت

5.امضاء رئیس اداره اموراداری وتشکیلات استان :             6.مهروامضاءمدیرکل آموزش وپرورش استان:

                                      

 

                                

 « ویژه ارتقاء رتبه شغلی خبره»                  فرم شماره2

           مستندسازی تجربیات «کارمندمحترم لطفا درخصوص هریک ازقسمت های زیرچندسطرتوضیح دهید

        مقدمه : ارائه توضیح کلی درخصوص حوزه فعالیت کارمند:

1.        ارزشیابی عمومی :

-          نقاط قوت در زمینه وظایف ومسئولیت های شغلی :

الف: داشتن مطالعات دوره ای                          ب:آموزش ویادگیری رایانه

ج:شرکت درکلاس های ضمن خدمت                 د: شرکت درگارگاه های آموزشی

-          نقاط ضعف درزمینه وظایف ومسئولیت های شغلی :

الف: عدم وجود امکانات ووسائل کمک آموزشی         ب: افت تحصیلی دانش آموزبعلت عدم ثبات نظام آموزشی

               ج: تاثیرفقراقتصاد بر پیشرفت تحصیلی دانش آموز       د:

2.اقدامات خاصی که درطول خدمت صورت گرفته وبه نتیجه رسیده است. پرهیز ازکلاس خشک وبی روح که باعث شده اضطراب     ازبین برده ودانش آموزباآرامش خاطربیشتری به درس گوش دهند2 سازگاری معلم باشرایط کلاس وسطح دانش آموزان است که سازگاری محصلانت رانیز افزایش می دهد

    3.بیان نکات ویژه وکلیدی حاصل تجربیات کارمند که منجر به بهبود وضع درحوزه کاری شده است.1)انعطاف پذیری درقوانین وضع شده به طوراینکه کلاس درس رابطور قانونمندهدایت ورهبری کندومعلمی که قوانینی راوضع کرده باشدوهیچگونه تغییری مطابق باشرایط کلاس درس ودانش آموزان ایجادنکرده باشدباعث سردرگمی دانش آموزان می شودازاینروتنهاوضع قوانین برای کلاس درس کافی نیست بلکه معلم باید تدبیر کافی بکارگرفته وقوانین راباتوجه به شرایط مکانی وزمانی به طورمناسب تغییردهد

4.برنامه خاص برای آینده ناشی ازتجربیات گذشته.برای ارتقاءسطح یادگیری وموفقیت دانش آموزان درآزمونی؛همیشه یئوالاتی به        دانش آموزان ارائه می گرددکه موردارزیابی قرارگیرندوبه این نکتهتوجه خاص داشتم که دانش آموزان درکدام حیطه ها مشکلدارند2)برقراری ارتباط مناسب وشایسته بادانش آموزان می تواندیکی ازمهمترین عوامل برای معلم ودانش آموزباشد

 5. امضاء رئیس اداره اموراداری وتشکیلات استان :             6.مهروامضاءمدیرکل آموزش وپرورش استان:تاريخ : یکشنبه سوم شهریور ۱۳۹۲ | 12:4 | نویسنده : محمد علی خسروی |